Profil katedry

Katedra spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, je profilovou katedrou pre vzdelávanie vysokoškolských odborníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií, poštových služieb, technológií a elektronických komunikácií.

Smerovanie katedry je orientované na výchovu odborníkov pre potreby podnikateľskej sféry, predovšetkým z poštového, finančného, bankového sektora a sektora elektronických komunikácií. Katedra je garantom akreditovaných bakalárskych študijných programov:

 • Distribučné technológie a služby,
 • Elektronický obchod a manažment

a inžinierskych študijných programov:

 • Poštové inžinierstvo,
 • Elektronický obchod a manažment.

Katedru tvoria tri oddelenia:

 • Oddelenie technológie a prevádzky spojov,
 • Oddelenie elektronických komunikácií a služieb,
 • Oddelenie ekonomiky spojov.

Na katedre pôsobia profesori a docenti, ktorí garantujú akreditované študijné odbory bakalárskeho, inžinierskeho, ako aj doktorandského štúdia a zabezpečujú výučbu v cudzích jazykoch pre zahraničných študentov v rámci projektov ERASMUS a CEEPUS.

Rozvoj spolupráce s renomovanými univerzitami dokumentuje aj narastajúci počet študentov, absolvujúcich časť štúdia v zahraničí. Prepojenie s praxou je zabezpečované spoluprácou so zástupcami vrcholového manažmentu relevantných inštitúcií, formou výberových prednášok, členstvom v skúšobných komisiách, vedením a recenziami bakalárskych i diplomových prác.

Vedecko-výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce katedry a podmieňuje kvalitu realizovanej vzdelávacej činnosti. Je zameraná na:

 • výskum technológií v pošte a elektronických komunikáciách, vrátane diagnostikovania procesov a hodnotenia kvality služieb,
 • výskum prejavov zákonov a zákonitostí v pošte, elektronických komunikáciách osobitne s dôrazom na modelovanie vývojových tendencií, reguláciu a dereguláciu,
 • skúmanie subjektov pôsobiacich na sieťových trhoch,
 • výskum úloh infraštruktúry v procese rozvoja regiónov a územia.

Pedagogickí pracovníci Katedry spojov sú členmi národných a medzinárodných komisií, ako aj členmi redakčných rád doma i v zahraničí. Sú zapojení do riešenia viacerých medzinárodných vedecko-výskumných a vedecko-technických projektov. Výsledky riešenia sú uplatňované v publikačnej činnosti vo forme monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov. Katedra organizuje v spolupráci s ďalšími subjektmi pravidelné medzinárodné vedecké konferencie a stretnutia zamerané na riešenie otázok:

 • globalizácie, liberalizácie a deregulácie poštového trhu a trhu elektronických komunikácií,
 • diagnostiky podniku, controlling a logistiku,
 • transhraničnej spolupráce a euroregiónov.

Technické zabezpečenie

Pre zabezpečenie výučby využíva Katedra spojov okrem univerzitných a fakultných učební aj vlastné laboratóriá, ktoré sa nachádzajú v miestnostiach BF106, BF110 a taktiež laboratórium AIDC. Sú špecializované na výučbu jednotlivých odborných predmetov, podporu výskumu a svojím multimediálnym charakterom vytvárajú základ pre ďalšie vzdelávanie študentov i pedagógov katedry.

V rámci katedry bolo vytvorené multimediálne pracovisko pre potreby zdravotne postihnutých študentov. Súčasťou je program MAGIC, ktorý umožňuje zväčšovanie zobrazovania a zlepšenia práce s počítačom. Vytvorením tohto pracoviska sa sprístupnila výučba a vzdelávanie aj zdravotne postihnutým študentom.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť