Profil katedry

Katedra spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, je profilovou katedrou pre vzdelávanie vysokoškolských odborníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií, poštových služieb, technológií a elektronických komunikácií.

Smerovanie katedry je orientované na výchovu odborníkov pre potreby podnikateľskej sféry, predovšetkým z poštového, finančného, bankového sektora a sektora elektronických komunikácií. Katedra je garantom akreditovaných bakalárskych študijných programov:

 • Distribučné technológie a služby,
 • Elektronický obchod a manažment

a inžinierskych študijných programov:

 • Poštové inžinierstvo,
 • Elektronický obchod a manažment.

Katedru tvoria tri oddelenia:

 • Oddelenie technológie a prevádzky spojov,
 • Oddelenie elektronických komunikácií a služieb,
 • Oddelenie ekonomiky spojov.

Na katedre pôsobia profesori a docenti, ktorí garantujú akreditované študijné odbory bakalárskeho, inžinierskeho, ako aj doktorandského štúdia a zabezpečujú výučbu v cudzích jazykoch pre zahraničných študentov v rámci projektov ERASMUS a CEEPUS.

Rozvoj spolupráce s renomovanými univerzitami dokumentuje aj narastajúci počet študentov, absolvujúcich časť štúdia v zahraničí. Prepojenie s praxou je zabezpečované spoluprácou so zástupcami vrcholového manažmentu relevantných inštitúcií, formou výberových prednášok, členstvom v skúšobných komisiách, vedením a recenziami bakalárskych i diplomových prác.

Vedecko-výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce katedry a podmieňuje kvalitu realizovanej vzdelávacej činnosti. Je zameraná na:

 • výskum technológií v pošte a elektronických komunikáciách, vrátane diagnostikovania procesov a hodnotenia kvality služieb,
 • výskum prejavov zákonov a zákonitostí v pošte, elektronických komunikáciách osobitne s dôrazom na modelovanie vývojových tendencií, reguláciu a dereguláciu,
 • skúmanie subjektov pôsobiacich na sieťových trhoch,
 • výskum úloh infraštruktúry v procese rozvoja regiónov a územia.

Pedagogickí pracovníci Katedry spojov sú členmi národných a medzinárodných komisií, ako aj členmi redakčných rád doma i v zahraničí. Sú zapojení do riešenia viacerých medzinárodných vedecko-výskumných a vedecko-technických projektov. Výsledky riešenia sú uplatňované v publikačnej činnosti vo forme monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov. Katedra organizuje v spolupráci s ďalšími subjektmi pravidelné medzinárodné vedecké konferencie a stretnutia zamerané na riešenie otázok:

 • globalizácie, liberalizácie a deregulácie poštového trhu a trhu elektronických komunikácií,
 • diagnostiky podniku, controlling a logistiku,
 • transhraničnej spolupráce a euroregiónov.

Technické zabezpečenie

Pre zabezpečenie výučby využíva Katedra spojov okrem univerzitných a fakultných učební aj vlastné laboratóriá, ktoré sa nachádzajú v miestnostiach BF106, BF110 a taktiež laboratórium AIDC. Sú špecializované na výučbu jednotlivých odborných predmetov, podporu výskumu a svojím multimediálnym charakterom vytvárajú základ pre ďalšie vzdelávanie študentov i pedagógov katedry.

V rámci katedry bolo vytvorené multimediálne pracovisko pre potreby zdravotne postihnutých študentov. Súčasťou je program MAGIC, ktorý umožňuje zväčšovanie zobrazovania a zlepšenia práce s počítačom. Vytvorením tohto pracoviska sa sprístupnila výučba a vzdelávanie aj zdravotne postihnutým študentom.

Zatvoriť