História

Katedra spojov disponuje dlhoročnými skúsenosťami s riešením technických, technologických, organizačných, ekonomických a marketingových problémov v podnikoch pôsobiacich v uvedených oblastiach. Jej začiatky siahajú do roku 1961, kedy bola oficiálne zriadená Katedra prevádzky a ekonomiky spojov, ktorá pôsobila ako oddelenie pri Katedre prevádzky a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy.

V tomto období bol vedúcim katedry prof. JUDr. Jan Bušák. Súčasne so založením katedry sa začal rozvíjať študijný odbor Prevádzka a ekonomika spojov, čo bolo ovplyvnené nedostatkom odborníkov v rezorte spojov. Práve rozvoj v uvedenom rezorte dal podnet k tomu, že sa pri základnom študijnom odbore Prevádzka a ekonomika spojov otvorila v roku 1976 špecializácia pre technickú prevádzku pošty.

Image

Z dôvodu požiadaviek rezortu spojov na absolventov tejto katedry a jej medzinárodné uznávanie je dôležité uviesť, že 09. 12. 1976 bola pôvodná Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy premenovaná na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Neskôr bola vysoká škola premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov. Tento fakt s veľkým uznaním prijali zahraničné univerzity, čo vytvorilo priestor pre rozsiahlu spoluprácu katedry so zahraničím.

Po krátkom prerušení činnosti v rokoch 1967 - 1970, sa od roku 1971 znovu obnovila činnosť Katedry spojov pod vedením prof. Ing. Gabriely Mokošovej, CSc., ktorá stála na čele katedry do roku 1990. V nasledujúcom období viedli Katedru spojov prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc. (1990-1996), prof. Ing. Jana Štofková, CSc. (1996-1999) a prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (1999-2002). V rokoch 2002 - 2003 bo vedúcim katedry opäť prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc. a od roku 2003 až po rok 2016 bola vedúcou katedry doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. V súčasnosti vedie katedru doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková.

V súčasnosti Katedra spojov poskytuje vzdelávanie v dennej i externej forme štúdia v troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. S rozvojom služieb a budovaním informačnej spoločnosti dochádza postupne k rozširovaniu uplatnenia absolventov.

Cieľom je pripraviť ich pre potreby riadenia podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti poštových služieb a elektronických komunikácií so schopnosťou rozvíjať využitie informačno-komunikačných technológií, pre potreby riadenia na všetkých organizačných stupňoch uvedených subjektov.

Image
Zatvoriť