Študijné programy - bakalárské štúdium

Elektronický obchod a manažment

Stupeň štúdia: 1.

Absolventi tohto študijného programu dokážu analyzovať procesy a riešiť problémy v podmienkach nástupu nových foriem komunikácie prostredníctvom elektronického obchodu a jeho riadenia. Nachádzajú uplatnenie v riadiacich funkciách stredného manažmentu a pri využívaní informačných a komunikačných technológií a služieb v podnikoch a organizáciách služieb ako prevádzkoví manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja alebo konzultanti. V prípade založenia vlastného podniku sú schopní pracovať aj ako riadiaci manažéri malého alebo stredného podniku v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť ako aktívny a riadiaci prvok v hodnotovom reťazci podniku služieb. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Distribučné technológie a služby

Stupeň štúdia: 1.

Absolvent disponuje znalosťami o marketingovej, ekonomickej, legislatívnej ale i technologickej a technickej stránke odvetvia poštových a distribučných služieb a sietí, ktoré sú úzko naviazané na
trendy elektronického obchodovania a požiadavky štátu pri zabezpečovaní služieb eGovernmentu. Dokáže analyzovať problémy a príležitosti determinujúce rozvoj logistických trhov, distribučných a poštových podnikov, sietí a služieb a to aj vo virtuálnom prostredí internetu. Je pripravený samostatne podnikať v predmetnej oblasti. Absolvent štúdiom získa základnú bázu znalostí a manažérskych zručností nevyhnutných pre samostatné odborné rozhodovanie sa na taktickej a operatívnej úrovni
riadenia. Ovláda metódy analýzy požiadaviek zákazníkov, má schopnosť chápať a uplatňovať nástroje ekonomickej teórie, marketingu a manažmentu, informačno-komunikačných technológií, automatickej
identifikácie, mechanizácie a automatizácie technologických procesov ako aj projektovania sietí a riadenia distribučných reťazcov. Dokonale sa orientuje v oblasti existujúcich poštových, logistických a digitálnych služieb, poistných a bankových produktov. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

 

Poštové technológie a služby

Stupeň štúdia: 1.

Absolventi medziodborového študijného programu dokážu analyzovať procesy a riešiť problémy v podmienkach podnikov služieb s premiestňovacou činnosťou. V nadväznosti na predmety zamerané na ekonomiku, bankový a finančný sektor, prevádzku a riadenie pošty a informačno-komunikačné technológie, hľadajú možnosti ich efektívneho riadenia a navrhujú adekvátne riešenia moderných postupov a marketingovej podpory v technických a ekonomických oblastiach. Nachádzajú uplatnenie ako stredný manažment v sieťových podnikoch, v expresných a kuriérskych službách, bankovom a finančnom sektore ako i v ostatných podnikoch služieb. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia, v rámci študijného programu Poštové inžinierstvo.

Študijné programy - inžinierské štúdium

Elektronický obchod a manažment

Stupeň štúdia: 2.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia dokáže rozhodovať v každodenných situáciách v rôznych typoch podnikov obchodu, služieb, v obchodných prevádzkach a v systéme jednotiek distribučných kanálov zabezpečujúcich sprostredkovateľskú činnosť prostredníctvom využitia informačných a komunikačných technológií a služieb. Dokáže navrhovať efektívne riešenia pre založenie a fungovanie podnikateľských subjektov. Nachádza uplatnenie v riadiacich funkciách vrcholového manažmentu, pričom dokáže zabezpečiť manažérske funkcie vo väzbe na využívanie informačno-komunikačných technológií a služieb. Je schopný pracovať ako riadiaci manažér vo všetkých typoch podnikov v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť ako aktívny a riadiaci prvok v hodnotovom reťazci v rámci elektronického obchodu i podnikania.

Poštové inžinierstvo

Stupeň štúdia: 2.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia získavajú komplexné vedomosti v oblasti ekonomiky a riadenia sieťových podnikov, technológie poštových služieb a logistiky, služieb elektronických komunikácií, bankového a finančného sektora. Štúdiom získajú vedomosti pre riešenie, posudzovanie a rozhodovanie v neustále zložitejších úlohách rozvoja a zvyšovania kvality procesov a vytváranie efektívnych hodnotových reťazcov s použitím moderných diagnostických metód. V nadväznosti na predmety z oblasti ekonomiky a riadenia podnikov, financií, technologických postupov a informačno-komunikačných technológií dokážu využívať optimálne metódy riadenia procesov sieťových podnikov. Ovládajú manažment inovácií a nadobudnú schopnosť uplatňovať projektové riadenie v špecifických podmienkach podniku.

Študijné programy - doktorandské štúdium

Doktorandské študijné programy (na Fakulte PEDAS):

  • dopravná technika a technológia
  • poštové technológie 
  • dopravné služby
  • ekonomika dopravy, spojov a služieb
  • ekonomika a manažment podniku

Bližšie informácie o prijímacom konaní (kontaktoch, termínoch a elektronickej prihláške) na bakalárske štúdium a inžinierske štúdium nájdete na stránke Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Zatvoriť