Študijné programy

Bakalárske štúdium

Elektronický obchod a manažment

Absolventi tohto študijného programu dokážu analyzovať procesy a riešiť problémy v podmienkach nástupu nových foriem komunikácie prostredníctvom elektronického obchodu a jeho riadenia. Nachádzajú uplatnenie v riadiacich funkciách stredného manažmentu a pri využívaní informačných a komunikačných technológií a služieb v podnikoch a organizáciách služieb ako prevádzkoví manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja alebo konzultanti. V prípade založenia vlastného podniku sú schopní pracovať aj ako riadiaci manažéri malého alebo stredného podniku v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť ako aktívny a riadiaci prvok v hodnotovom reťazci podniku služieb. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Distribučné technológie a služby

Absolvent disponuje znalosťami o marketingovej, ekonomickej, legislatívnej ale i technologickej a technickej stránke odvetvia poštových a distribučných služieb a sietí, ktoré sú úzko naviazané na trendy elektronického obchodovania a požiadavky štátu pri zabezpečovaní služieb eGovernmentu. Dokáže analyzovať problémy a príležitosti determinujúce rozvoj logistických trhov, distribučných a poštových podnikov, sietí a služieb a to aj vo virtuálnom prostredí internetu. Je pripravený samostatne podnikať v predmetnej oblasti. Absolvent štúdiom získa základnú bázu znalostí a manažérskych zručností nevyhnutných pre samostatné odborné rozhodovanie sa na taktickej a operatívnej úrovni riadenia. Ovláda metódy analýzy požiadaviek zákazníkov, má schopnosť chápať a uplatňovať nástroje ekonomickej teórie, marketingu a manažmentu, informačno-komunikačných technológií, automatickej identifikácie, mechanizácie a automatizácie technologických procesov ako aj projektovania sietí a riadenia distribučných reťazcov. Dokonale sa orientuje v oblasti existujúcich poštových, logistických a digitálnych služieb, poistných a bankových produktov. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Inžinierské štúdium

Elektronický obchod a manažment

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia dokáže rozhodovať v každodenných situáciách v rôznych typoch podnikov obchodu, služieb, v obchodných prevádzkach a v systéme jednotiek distribučných kanálov zabezpečujúcich sprostredkovateľskú činnosť prostredníctvom využitia informačných a komunikačných technológií a služieb. Dokáže navrhovať efektívne riešenia pre založenie a fungovanie podnikateľských subjektov. Nachádza uplatnenie v riadiacich funkciách vrcholového manažmentu, pričom dokáže zabezpečiť manažérske funkcie vo väzbe na využívanie informačno-komunikačných technológií a služieb. Je schopný pracovať ako riadiaci manažér vo všetkých typoch podnikov v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť ako aktívny a riadiaci prvok v hodnotovom reťazci v rámci elektronického obchodu i podnikania.

Poštové inžinierstvo

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia získavajú komplexné vedomosti v oblasti ekonomiky a riadenia sieťových podnikov, technológie poštových služieb a logistiky, služieb elektronických komunikácií, bankového a finančného sektora. Štúdiom získajú vedomosti pre riešenie, posudzovanie a rozhodovanie v neustále zložitejších úlohách rozvoja a zvyšovania kvality procesov a vytváranie efektívnych hodnotových reťazcov s použitím moderných diagnostických metód. V nadväznosti na predmety z oblasti ekonomiky a riadenia podnikov, financií, technologických postupov a informačno-komunikačných technológií dokážu využívať optimálne metódy riadenia procesov sieťových podnikov. Ovládajú manažment inovácií a nadobudnú schopnosť uplatňovať projektové riadenie v špecifických podmienkach podniku.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť