Spolupráca s praxou

Katedra spojov spolupracuje s podnikmi a inštitúciami, ktorých podnikateľská činnosť úzko súvisí so študijnými odbormi a zameraním vzdelávania na katedre. V rámci spolupráce s praxou sa uskutočňujú exkurzie na vybrané, technologicky vysoko inovatívne pracoviská, výberové prednášky odborníkov z praxe, zadávanie tém a vedenie diplomových prác, pričom sú vyberané témy, ktoré sú využiteľné v praxi; riešenie projektov zameraných na konkrétne potreby a problémy praxe, sponzoring odborných konferencií, pobytové mobility študentov a pedagógov.

Z podnikateľského sektora spolupracuje katedra s nasledovnými inštitúciami:

 • DPD DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
 • Slovenská pošta Slovenská pošta, a. s.
 • Prima banka, a. s.,
 • DHL International Slovakia, s.r.o.,
 • GLOBALTEL, s.r.o
 • Orange, a.s.,
 • PD Consulting
 • Poštová banka, a. s.,
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • Schoeller Arca Systems, s. r. o.,
 • Telekom, a.s.,
 • Významná je taktiež spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Parnerstvá

Katedra spojov spolupracuje s podnikmi a inštitúciami, ktorých podnikateľská činnosť úzko súvisí so študijnými odbormi a zameraním vzdelávania na katedre. V rámci spolupráce s praxou sa uskutočňujú exkurzie na vybrané, technologicky vysoko inovatívne pracoviská, výberové prednášky odborníkov z praxe, zadávanie tém a vedenie diplomových prác, pričom sú vyberané témy, ktoré sú využiteľné v praxi; riešenie projektov zameraných na konkrétne potreby a problémy praxe, sponzoring odborných konferencií, pobytové mobility študentov a pedagógov.

Z podnikateľského sektora spolupracuje katedra s nasledovnými inštitúciami:

 • DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
 • Prima banka, a. s.,
 • DHL International Slovakia, s. r. o.,
 • GLOBALTEL, s. r. o
 • Orange, a. s.,
 • PD Consulting
 • Poštová banka, a. s.,
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • Schoeller Arca Systems, s. r. o.,
 • Telekom, a.s.,
 • Slovenská pošta, a. s.

Významná je taktiež spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Zahraničná spolupráca Katedry spojov je orientovaná na zapojenie sa do medzinárodných vzdelávacích a výskumných programov v rámci Európskej únie. Členstvo a aktívna činnosť v európskych organizáciách a univerzitných sieťach majú významnú úlohu pri zlepšovaní imidžu katedry.V súčasnosti je rozvinutá spolupráca vo forme vyzvaných prednášok, študentských exkurzií, organizovania a účasti na konferenciách, participácie pri riešení vedeckovýskumných projektov s viacerými partnermi, napr.:

 • Česká pošta, s. p.,
 • Český telekomunikační úřad,
 • Deutsche Post AG (Nemecko),
 • EPFL (Swiss Federal Institute of Technology),
 • Fachhochschule Darmstadt (Nemecko),
 • Fiducia AG (Nemecko),
 • Finland Post Corporation (Fínsko),
 • Fontyx Eidhoven (Holandsko),
 • Hungarian Post Office Ltd. (Maďarsko),
 • IBA CZ, s. r. o. (Česká republika),
 • Siemens AG (Nemecko),
 • Spectos GmbH (Nemecko),
 • Széchenyi István Universtity (Maďarsko),
 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta J. Pernera (Česká republika),
 • University of Szczecin (Poľsko),
 • Urzad Marszalkowski Wojwodstwa Slaskiego (Poľsko),
 • Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt (Česká republika),
 • Télécom & Management SudParis (Francúzsko).
Zatvoriť