Štátne skúšky

 

  •  Štátnymi skúškami sa overuje, či študent získal vedomosti a zručnosti požadované študijným plánom a či je pripravený na výkon povolania. Štúdium v bakalárskych a inžinierskych študijných programoch sa ukončuje štátnou skúškou.
  • Štátne skúšky na fakulte sa konajú podľa § 63 zákona. Štátnu skúšku na Katedre spojov tvoria predmety: záverečná práca a jej obhajoba. Predmety štátnej skúšky pre daný študijný program sú určené samotným študijným programom.
  • Konať štátnu skúšku môže študent až po splnení všetkých ostatných študijných povinnostípredpísaných študijným programom.
  • Opakovať štátnu skúšku, resp. každý z jej jednotlivých predmetov (t.j. záverečnú prácu a predmety, ak sú súčasťou štátnej skúšky), môže študent maximálne dvakrát, a to do termínu podľa § 2 ods.10.
  • Organizáciu štátnych skúšok v danom študijnom programe zabezpečujú profilové katedry v súčinnosti s referátom vzdelávania.
  • Štátnu skúšku musí študent absolvovať (vrátane jej prípadného opakovania) najneskôr v termíne obmedzenom maximálnou dobou štúdia uvedenou v § 2 ods. 10.

          BLIŽŠIE INFORMÁCIE § 21 - § 26 ŠTUDIJNÉHO PORIADKU FAKULTY

Zatvoriť