Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť katedry zodpovedá odbornej profilácii študijných programov. Orientuje sa najmä na riešenie technických, technologických, organizačných, ekonomických a marketingových problémov v podnikoch z oblasti poštových služieb a elektronických komunikácií.

Teoretický a experimentálny výskum je zameraný predovšetkým na riešenie týchto problémov:

  • spojovej politiky a identifikovania spoločensky optimálnej úrovne spojových systémov,
  • efektívnosti a kvality v spojoch,
  • interakcie dopytu a ponuky v pošte a v oblasti elektronických komunikácií,
  • diagnostikovania podnikateľského prostredia v spojoch, rozpracovania vhodných metód diagnostikovania v spojových podnikoch a stanovovania účinných terapií v týchto podnikoch,
  • poľsko-slovensko-českej cezhraničnej spolupráce,
  • riadenie kvality v službách.

Výsledky riešenia výskumných úloh sú:

  • prezentované v publikačnej činnosti, na vedeckých konferenciách a rôznych podujatiach vedeckého i odborného charakteru doma i v zahraničí,
  • používané ako podkladové materiály, resp. dôvodové správy pre ústredné orgány štátnej správy a pre medzinárodné organizácie,
  • uplatňované v podnikoch z oblasti pošty a elektronických komunikácií vo forme aplikácií v technologických procesoch, v metodických pokynoch a pomôckach,
  • uplatňované vo výučbe.

Ku skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti prispieva spolupráca s podnikmi z rezortu pôšt a elektronických komunikácií, ako aj s univerzitami a spojovými organizáciami v zahraničí.

Konferencie a odborné semináre

Diagnostika podniku, controlling a logistika

Cieľom konferencie je vzájomná výmena vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku, hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, ako aj nadviazanie a prehlbovanie kontaktov s domácimi i zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami.

stránka konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika

Rozvoj euroregiónu Beskydy

Cieľom konferencie je poznávanie a diagnóza spoločensko-ekonomických podmienok, možností, činnosti samospráv a využívania európskych fondov s cieľom podpory a rozvoja územia euroregiónu.

POSTPOINT

Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je zamerané na rôzne oblasti poštového sektora a rozvíjanie spolupráce s poprednými domácimi i zahraničnými inštitúciami.

stránka POSTPOINT

MARVI

Stretnutie pedagógov a výskumných pracovníkov z univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ako aj zástupcov reklamných agentúr má za cieľ vzájomnú výmenu vedeckých informácií a záverov z oblasti marketingu vzdelávacích inštitúcií, ako aj nadviazanie a prehĺbenie kontaktov s domácimi i zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami.

stránka MARVI

Zatvoriť