Zamestnanci

Členenie katedry

 

 Vedúca katedry
 
 doc. Dr. Ing.  Margita Majerčáková
 
 Výskumní pracovníci
 
 Ing. Anna Paďourová, PhD.
 Vedecký tajomník katedry
 Ing. Jíří Tengler, PhD.
 
   
 Oddelenie technológie a prevádzky spojov
 
 prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. 
 Vedúca oddelenia
 Zástupca vedúceho katedry
 Manažér kvality (Fakulta PEDAS)
 doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD.
 
 Ing. Veronika Achimská, PhD.
 
 Ing. Peter Kolarovszki, PhD.
 
 Ing. Martina Kováčiková, PhD.
 Pedagogický poradca
 Ing. Petra Hollá Bachanová, PhD.
 
 Oddelenie ekonomiky spojov
 
 Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
 prof. Ing. Jana Štofková, CSc.
 
 doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD.
 Vedúca oddelenia
 doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD.
 
 doc. Ing. Katarína Repková Štofková, PhD.
 
 Ing. Miriam Garbárová, PhD.
 
 Ing. Emília Madudová, PhD.
 
 Oddelenie elektronických komunikácií a služieb
 
 prof. Ing. RNDr. Karol Achimský, CSc.
 
 prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
 Vedúci laboratória pre RFID technológiu v doprave v rámci Centra excelentnosti  II  pre inteligentné dopravné systémy
 Vedúci laboratória AIDC Lab (Laboratórium automatickej identifikácie katedry spojov)
 doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
 
 doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
 Vedúci oddelenia
 Prodekan pre vedu a výskum (Fakulta PEDAS)
 Vedúci laboratória HMI LAB
 doc. Dr. Ing.  Margita Majerčáková
 Vedúca katedry
 Ing. Juraj Fabuš, PhD.
 
 Ing. Zuzana Kolarovszká, PhD.
 
 Sekretariát katedry
 
 Ing. Božena Gašková