Voľný čas

INTERNÁTNA ŠTUDENTSKÁ TELEVÍZIA
Internátna študentská televízia, ktorej hlavnou činnosťou je vysielanie prostredníctvom počítačovej siete na internátoch. Tvorí vlastný program (spravodajstvo, kultúrne a zábavné relácie) a podieľa sa na rozvoji praktických zručností študentov so záujmom o prácu v televízii. Členovia študentskej televízie sa zapájajú ako organizátori alebo spolupracovníci do rôznych univerzitných podujatí a úzko spolupracujú s ostatnými organizáciami pôsobiacimi na ŽU.
Kontakt: http://itecko.uniza.sk

RÁDIO RAPEŠ
Internátne rádio, ktoré vysiela na internáte Hliny V. Okrem pravidelného moderovaného vysielania a prípravy spravodajských, hudobných a zábavných relácií spolupracuje rádio Rapeš pri organizovaní rôznych, nielen univerzitných podujatí.  Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodnej súťaže vysokoškolských rádií Rádio Ralley a už niekoľkokrát sa mu podarilo obsadiť prvú priečku.
Kontakt: http://www.rapes.sk

RÁDIO X
Internátne rádio pôsobiace na internáte Veľký Diel. Pripravuje študentské spravodajstvo, tvorí zábavné a hudobné programy a publicistické relácie, aktívne spolupracuje pri organizovaní študentských podujatí a spolupracuje aj s kultúrno-spoločenskými organizáciami mesta Žilina.
Kontakt: http://www.radiox.sk/

 

FILMOVÝ KLUB GAMA
Organizačne a technicky spravuje kinosálu na internáte Veľký Diel. Pravidelne organizuje premietania filmov pre študentov a po technickej stránke zabezpečuje aj rôzne univerzitné podujatia, divadelné predstavenia, konferencie a školenia.
Kontakt: http://gamaklub.uniza.sk

 

OMNIA
Miešaný spevácky zbor OMNIA pôsobiaci pri FHV ŽU vznikol v roku 2003. Interpretuje zborové skladby rôznych štýlových období a žánrov v prevedení a cappella alebo s inštrumentálnym sprievodom. Počas svojej viac než 10-ročnej existencie zaznamenal významné úspechy na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch. V roku 2014 sa v lotyšskej Rige zúčastnil Svetovej olympiády zborového spevu, kde v náročnej medzinárodnej súťaži, v ktorej sa predstavilo 470 zborov z viac ako 80 krajín, získal  zaslúžene dve zlaté medaily.
Kontakt:  www.omniachoir.eu

STAVBÁR – folklórny súbor ŽU
Vznikol v roku 1959, pri ŽU pôsobí od roku 1997. Orientuje sa na tanečné, hudobné a spevácke spracovanie ľudových zvykov a tradícií z celého Slovenska. Počas svojej existencie absolvovali členovia súboru množstvo vystúpení na Slovensku, ale aj v krajinách Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Stavbár získal mnohé významné národné aj medzinárodné ocenenia z rôznych folklórnych súťaží a festivalov. 
Kontakt: http://wp.fsstavbar.sk

ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS ŽUŹO
Študentský časopis, vydávanie študentského časopisu, tvorba fotoreportov z kultúrno-spoločenských akcií.
Kontakt: https://www.facebook.com/www.zuzo.sk , http://www.zuzo.sk

UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM - UPC
Jeho poslaním je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov. Organizuje  besedy pri krbe so zaujímavými hosťami, evanjelizačné víkendy, systematické katechézy, duchovné poradenstvo, študentské omše, klubovú činnosť, kultúrne akcie, večierky a priateľské posedenia, prevádzkuje knižnicu. Študenti si tu tiež poskytujú vzájomnú pomoc pri štúdiu.
Kontakt: http://upc.uniza.sk

RADA UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV VEĽKÝ DIEL A HLINY
Ako poradný orgán pomáha pri riadení a skvalitňovaní života ubytovaných študentov v areáli internátov. Vo svojej činnosti sa zameriava na obhajobu práv študentov a zároveň poukazuje na potrebu dodržiavania ich povinností. Zabezpečuje prepojenie študent – zamestnanci ubytovacieho zariadenia – vedenie ubytovacieho zariadenia – vedenie univerzity. Jedným z jej poslaní je aj súčinnosť pri zabezpečovaní nepretržitej prevádzky vrátnic blokov ubytovacieho zariadenia pri absencii zamestnancov. Informuje študentov o podmienkach ubytovania a získava tiež spätnú väzbu a pripomienky ku kvalite ubytovania od študentov.