Informácie od tútora - 2. ročník Ing.

Upozornenie - dôležité

Študent (ka) odevzdá svému tutorovi (Jiřímu Tenglerovi) návrh DP podepsaný příslušným vedoucím DP. Tento návrh Vám vydá vedoucí práce, u něhož jste si zvolili tému závěrečné práce. Návrh práce je student povinný odevzdat neprodleně po výběru témy!!!

Vzhľadom na to, že nie sú odovzdané podklady pre vystavenie originálov zadaní záverečných prác, zo strany študentov (návrhy tém ZP, podpísané vedúcim ZP), budú originálne zadania ZP odovzdávané študentom v náhradnom termíne. Termín bude zverejnení na stránkach KS.