Aktuality

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 07.03.2017

Názov prednášky: Praktické využitie modelovania podnikových procesov pri predaji a implementácii ERP systému IFS Applications

Prednáška sa uskutoční dňa 9.3.2017 (štvrtok) o 15:00 hod. v miestnosti AF 110.

Pozvánka na výberovú prednášku z praxe

Pridané: 28.02.2017

Názov prednášky: Využitie zasielateľskej databanky RAALTRANS

Prednášajúci: Ing. Martin Staněk (AALTRANS a.s., Hradec Králové, Česká republika)
Prednáška sa uskutoční dňa 6.3.2017 od 15:00 - 16:30 v aule DATALAN (BG 01)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2017

Pridané: 13.02.2017

Príď sa pozrieť ako sa u nás študuje a objav svet komunikácií!

Navšítív náš prezentačný stánok už od 09:00 hod. a zaži prehliadku našich laboratórii.
Piatok 17.02.2017 o 10:00 hod. v AULE DATALAN

Katedra spojovDOD

Objavuj svet komunikácií! Študuj u nás!

Pridané: 13.02.2017

Katedra spojov

Katedra spojov poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných  programov:

BAKALÁRSKE študijné programy:

  • elektronický obchod a manažment
  • poštové technológie a služby

INŽINIERSKE študijné programy:

  • elektronický obchod a manažment
  • poštové inžinierstvo

POŠLI SVOJU PRIHLÁŠKU

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 30. 04. 2017
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 31. 03. 2017

Bližšie informácie nájdeš tu.

Spolupráca Katedry spojov so strednými školami v regióne dostala ďalší rozmer

Pridané: 13.02.2017

Na naplnenie úlohy rozvíjania spolupráce medzi strednými a vysokými školami, s cieľom pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie, sa realizovala na Katedre spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej UNIZA) v spolupráci so Súkromnou obchodnou akadémiou v Žiline (ďalej SOAZA) ďalšia forma rozvoja vzájomných vzťahov, a to v podobe spolupráce pri tvorbe nového školského vzdelávacieho programu - 7237 M informačné systémy a služby (ďalej ISS). Manažment strednej odbornej školy pri tvorbe predmetného vzdelávacieho programu reagoval na nedostatok kvalifikovanej a zároveň špecializovanej pracovnej sily v oblasti informačno-komunikačných technológií na Slovensku a na potrebu získavania digitálnych zručností prirodzenou a postupnou formou už na základných a stredných školách. Zároveň bolo zámerom vyplniť „biele miesto" na trhu stredoškolského vzdelávania na území Žilinského samosprávneho kraja, kde sa študijný odbor ISS na žiadnej strednej odbornej škole nevyučuje. UNIZA pri tejto inovačnej aktivite strednej školy bola požiadaná o posúdenie predloženého školského vzdelávacieho programu a o vydanie súhlasného stanoviska k jeho zaradeniu do siete odborov. Študentom strednej školy tak bude umožnené získať vedomosti a zručnosti, ktoré sú predpokladom pre úspešné prijatie na vysokú školu a pokračovanie v štúdiu na príbuznom študijnom odbore a študijnom programe, napr. na študijnom programe Elektronický obchod a manažment, ktorý Katedra spojov ponúka. Posúdením, oponovaním a vyjadrením súhlasného stanoviska k predloženému návrhu nového študijného odboru v SOAZA zo strany UNIZA došlo k vytvoreniu predpokladov vzájomne prospešného prepojenia strednej školy a univerzity - prospešného najmä pre študentov, ktorí sa pre takéto profesijné smerovanie rozhodnú.

Rekonštrukcia webovej stránky KS

Pridané: 31.01.2017

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia webovej stránky KS.
Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú dostupné v sekcii "Štúdium/Uchádzač o štúdium" a na stránkach FPEDAS.

Pozvánka na výberovú prednášku ŠÚ

Pridané: 02.12.2016

Názov prednášky:
MOŽNOSTI POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ ŠTATISTICKÉHO ÚRADU K VYHOTOVENIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC


Prednášajúci: Ing. O. Chovanová (riaditeľka Štatistického úradu SR - pracovisko Žilina) a Ing. K. Holienčíková
Prednáška sa uskutoční dňa 08. 12. 2016 od 12:00 do 14:00 hod. v miestnosti AULA 6

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 22.11.2016

Názov prednášky: Pohľad do zákulisia samosprávy

Prednášajúci: Martin Kapitulík (poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline a zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja)
Prednáška sa uskutoční dňa 28. 11. 2016 o 09:00 hod. v miestnosti AULA 4

Výberovú prednášku organizuje Katedra spojov v rámci aktivít „Týždeň vedy a techniky na Slovensku".

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 22.11.2016

Názov prednášky: Globalizácia po kríze - príležitosti a hrozby pre manažérov

Prednášajúci: Milan Gajdoš (Senior Manager KPMG in Slovakia)
Prednáška sa uskutoční dňa 30. 11. 2016 o 14:00 hod. v miestnosti AULA 1

Výberovú prednášku organizuje Katedra spojov v rámci aktivít „Týždeň vedy a techniky na Slovensku".

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 03.11.2016

Názov prednášky: Nové technológie a príležitosti pre študentov

Prednášajúci: Zdeno Gorelík (Regionálny manažér Trenčín, Žilina - SWAN Mobile, a.s.)
Prednáška sa uskutoční dňa 07. 11. 2016 o 10:00 hod. v miestnosti AULA 1

Výberovú prednášku organizuje Katedra spojov v rámci aktivít „Týždeň vedy a techniky na Slovensku".

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>