Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Študijné programy

dopravná technika a technológia

Stupeň štúdia: 3.

Absolvent študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu a experimentálnej práce v oblasti dopravných systémov, dokáže navrhovať modely dopravných systémov a dopravných procesov a s pomocou optimalizačných a simulačných metód navrhovať optimálne dopravné systémy a riadiť ich s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb a minimalizovať prevádzkové náklady a negatívne dopady dopravy na životné prostredie. Ovláda vedecké metódy analýzy požiadaviek na dopravu a návrhu systému efektívnych služieb pre obsluhu týchto požiadaviek. Má potrebné znalosti z oblasti riadenia a telematiky, ktoré mu umožňujú navrhovať moderné riešenia na báze inteligentných dopravných systémov, integrovaných a multimodálnych dopravných systémov a pod.

dopravné služby

Stupeň štúdia: 3.

Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy požiadaviek na dopravné služby a súvisiace činnosti a návrhu efektívnych systémov vychádzajúc zo súčasných a budúcich potrieb zákazníkov. Má znalosti jednotlivých činiteľov poskytovaných dopravných služieb, prepravných charakteristík jednotlivých druhov dopráv, ich výhod a nevýhod a možnosti využitia intermodality a z oblasti aplikácií informačných technológií a telematiky, v kontexte pôsobenia humanitného činiteľa – psychológie a sociológie. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, formulovanie vedeckých problémov, vedeckých a praktických cieľov riešení, hypotéz a overovanie ich platnosti v praxi, právne a ekonomické aspekty nových dopravných služieb, schopnosť prezentovať dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí prostredníctvom vedeckých konferencií, seminárov a vedeckých odborných časopisov s cieľom o prínos k rozvoju študijného odboru ako aj o riešenie praktických úloh pre prax. Uplatnenie absolventov sa predpokladá vo výskumných a vývojových organizáciách s dopravným a ekonomickým zameraním, v orgánoch štátnej správy, ako aj pedagógov na vysokých školách.

ekonomika a manažment podniku

Stupeň štúdia: 3.

Absolvent študijného programu ovláda vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a experimentálnej práce v oblasti ekonomiky a riadenia podnikov. Vie navrhovať ekonomické modely procesov v podniku a riadiť ich s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu produkcie a minimalizovať prevádzkové náklady a negatívne dopady produkcie na životné prostredie. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a praxe. Absolvent študijného odboru získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce. 

ekonomika dopravy, spojov a služieb

Stupeň štúdia: 3.

Absolvent študijného programu Ekonomika dopravy, spojov a služieb ovláda vedecké metódy výskumu a experimentálnej práce v oblasti ekonomiky a riadenia dopravných a spojových systémov služieb, dokáže navrhovať ekonomické modely procesov v doprave, spojoch a službách a riadiť ich s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb a minimalizovať prevádzkové náklady a negatívne dopady dopravy a spojov na životné prostredie. Ovláda vedecké metódy modelovania dopytu a ponuky v doprave, spojoch  službách a je schopný navrhovať systém efektívnych služieb pre obsluhu týchto ožiadaviek. Má potrebné znalosti z oblasti riadenia a manažérstva inovácií – skúma a tvorí nové poznatky o ekonomických procesoch a ich optimálnom riadení v doprave, spojoch a v službách.

poštové technológie

Stupeň štúdia: 3.

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja technologických procesov v pošte - technických a prevádzkových parametrov, ako aj riadiacich a normatívnych parametrov poštových procesov, sietí, techniky, v kontexte pôsobenia humanitného činiteľa – psychológie, sociológie, ergonómie. Ďalej sa orientuje na diagnostiku, modelovanie, simuláciu a optimalizáciu procesov a technológií, logistiku, obehové procesy a riadenie kvality v pošte. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie diagnostických a optimalizačných metód a metód riadenia kvality v pošte. Je schopný vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o smerovaní poštového podniku. Uplatní sa na výskumných pracoviskách, ktoré sa venujú rozvoju nových teoretických poznatkov ako základu riešenia problémov poštovej praxe. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju teórie a praxe v poštových technológiách.