Kontakt

Adresa:

Katedra spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Žilinská univerzita v Žilina

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

 

Telefón: 041/513 31 01

Fax: 041/565 56 15

E-mail: sekretariatks@fpedas.uniza.sk