Inžinierske štúdium

Študijné programy

elektronický obchod a manažment

Stupeň štúdia: 2.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia dokáže rozhodovať v každodenných situáciách v rôznych typoch podnikov obchodu, služieb, v obchodných prevádzkach a v systéme jednotiek distribučných kanálov zabezpečujúcich sprostredkovateľskú činnosť prostredníctvom využitia informačných a komunikačných technológií a služieb. Dokáže navrhovať efektívne riešenia pre založenie a fungovanie podnikateľských subjektov. Nachádza uplatnenie v riadiacich funkciách vrcholového manažmentu, pričom dokáže zabezpečiť manažérske funkcie vo väzbe na využívanie informačno-komunikačných technológií a služieb. Je schopný pracovať ako riadiaci manažér vo všetkých typoch podnikov v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť ako aktívny a riadiaci prvok v hodnotovom reťazci v rámci elektronického obchodu i podnikania.

poštové inžinierstvo

Stupeň štúdia: 2.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia získavajú komplexné vedomosti v oblasti ekonomiky a riadenia sieťových podnikov, technológie poštových služieb a logistiky, služieb elektronických komunikácií, bankového a finančného sektora. Štúdiom získajú vedomosti pre riešenie, posudzovanie a rozhodovanie v neustále zložitejších úlohách rozvoja a zvyšovania kvality procesov a vytváranie efektívnych hodnotových reťazcov s použitím moderných diagnostických metód. V nadväznosti na predmety z oblasti ekonomiky a riadenia podnikov, financií, technologických postupov a informačno-komunikačných technológií dokážu využívať optimálne metódy riadenia procesov sieťových podnikov. Ovládajú manažment inovácií a nadobudnú schopnosť uplatňovať projektové riadenie v špecifických podmienkach podniku.

 


 

Informácie o tútoroch pre 2. stupeň Ing. štúdia v akademickom roku 2016/2017

1. ročník Bc. štúdia: Ing. Jiří Tengler, PhD.
Email: jiri.tengler@fpedas.uniza.sk
Kancelária BF 446

2. ročník Bc. štúdia: Ing. Pavel Kaštánek
Email: pavel.kastanek@fpedas.uniza.sk
Kancelária BF 446