Technické zabezpečenie

Pre zabezpečenie výučby využíva Katedra spojov okrem univerzitných a fakultných učební aj vlastné laboratóriá, ktoré sa nachádzajú v miestnostiach NF 106, NF 110 a taktiež laboratórium AIDC . Sú špecializované na výučbu jednotlivých odborných predmetov, podporu výskumu a svojím multimediálnym charakterom vytvárajú základ pre ďalšie vzdelávanie študentov i pedagógov katedry. 

V rámci katedry bolo vytvorené multimediálne pracovisko pre potreby zdravotne postihnutých študentov. Súčasťou je program MAGIC, ktorý umožňuje zväčšovanie zobrazovania a zlepšenia práce s počítačom. Vytvorením tohto pracoviska sa sprístupnila výučba a vzdelávanie aj zdravotne postihnutým študentom. 

pc1pc

pc3