Informácie od tútora - 3. ročník Bc.

 

Termín zverejnenia tém záverečných bakalárskych prác

Návrhy tém záverečných bakalárskych prác budú zverejnené v priebehu 1. týždňa zimného semestra, t. j. 25. 9. 2017 - 29. 9. 2017.
Výber tém bude prebiehať elektronickou formou.
Študent odovzdá tútorovi (Ing. Petra Hollá Bachanová, PhD.) vytlačený návrh zvolenej témy, ktorý bude podpísaný príslušným vedúcim záverečnej práce, ktorý je v návrhu témy uvedený.

Konečný termín na výber témy záverečnej práce je do 10. 10. 2017. Po tomto termíne určí študentovi tému záverečnej práce vedúca Katedry spojov (výber z neobsadených tém).
Originály zadaní záverečných prác budú študentom odovzdané tútorom do 31. 10. 2017.