Spolupráca s praxou

Katedra spojov spolupracuje s podnikmi a inštitúciami, ktorých podnikateľská činnosť úzko súvisí so študijnými odbormi a zameraním vzdelávania na katedre. V rámci spolupráce s praxou sa uskutočňujú exkurzie na vybrané, technologicky vysoko inovatívne pracoviská, výberové prednášky odborníkov z praxe, zadávanie tém a vedenie diplomových prác, pričom sú vyberané témy, ktoré sú využiteľné v praxi; riešenie projektov zameraných na konkrétne potreby a problémy praxe, sponzoring odborných konferencií, pobytové mobility študentov a pedagógov.

Z podnikateľského sektora spolupracuje katedra s nasledovnými inštitúciami:

 • Deloitte Audit, s.r.o.,
 • DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
 • Prima banka, a. s.,
 • DHL International Slovakia, s. r. o.,
 • GLOBALTEL, s. r. o
 • Orange, a. s.,
 • PD Consulting
 • Poštová banka, a. s.,
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • Schoeller Arca Systems, s. r. o.,
 • Telekom, a.s.,
 • Slovenská pošta, a. s.

Významná je taktiež spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.