Všeobecné informácie

PODMIENKY PRIJATIA

Bakalárske štúdium

1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).

2. Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov základná znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).

Študijný priemer platný pre štúdium v študijnom programe Elektronický obchod a manažment :

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom známok na vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,50 vrátane a z ďalších (ostatných) stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,20 vrátane.

Študijný priemer platný pre štúdium v študijnom programe Poštové technológie a služby :

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom známok na vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane a z ďalších (ostatných) stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,60 vrátane.

Prijímacie skúšky (výberové konanie)

Prijímacie skúšky budú realizované formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva (otázky testu sa skladajú zo všeobecných vedomostí, matematiky, vybraného cudzieho jazyka – anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky jazyk).

Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné v predajni univerzitnej knižnice.

Podrobnejšie informácie a kritériá pre hodnotenie uchádzačov v prijímacom konaní pre denné a externé bakalárske štúdium a vzory testov sú uverejnené na internetovej stránke fakulty (http://www.fpedas.uniza.sk).

Podanie prihlášky

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez
web stránku UNIZA: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php

alebo

portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/

Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju poštou na adresu FPEDAS UNIZA do určených termínov.

Termíny prijímacieho konania

Bakalárske štúdium: 11. 06. 2018 - 12. 06. 2017
Inžinierske štúdium: 14. 06. 2018 – 15. 06. 2018


Katedra spojov poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov, ktoré sa uskutočňujú v troch stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom.

Pre akademický rok 2017/2018 sú akreditované:

Bakalárske študijné programy:

  • poštové technológie a služby (plánovaný počet študentov: 50);
  • elektronický obchod a manažment (plánovaný počet študentov: 80).

Inžinierske študijné programy: 

  • poštové inžinierstvo (plánovaný počet študentov: 50);
  • elektronický obchod a manažment (plánovaný počet študentov: 70).

Doktorandské študijné programy (na Fakulte PEDAS):

  • dopravná technika a technológia
  • poštové technológie 
  • dopravné služby
  • ekonomika dopravy, spojov a služieb
  • ekonomika a manažment podniku

Bližšie informácie o prijímacom konaní (kontaktoch, termínoch a elektronickej prihláške) na  bakalárske štúdium a inžinierske štúdium (kliknite pre zobrazenie) nájdete na stránke Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.