Contact

Katedra spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovakia
 
Phone: +421 415 133 101
Fax: +421 415 655 615
E-mail: sekretariatks@fpedas.uniza.sk