Bakalárske štúdium

Študijné programy

elektronický obchod a manažment

Stupeň štúdia: 1.

Absolventi tohto študijného programu dokážu analyzovať procesy a riešiť problémy v podmienkach nástupu nových foriemkomunikácie prostredníctvom elektronického obchodu a jeho riadenia. Nachádzajú uplatnenie v riadiacich funkciách stredného manažmentu a pri využívaní informačných a komunikačných technológií a služieb v podnikoch a organizáciách služieb ako prevádzkoví manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja alebo konzultanti. V prípade založenia vlastného podniku sú schopní pracovať aj ako riadiaci manažéri malého alebo stredného podniku v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť ako aktívny a riadiaci prvok v hodnotovom reťazci podniku služieb. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia. 

poštové technológie a služby

Stupeň štúdia: 1.

Absolventi medziodborového študijného programu dokážu analyzovať procesy a riešiť problémy v podmienkach podnikov služieb s premiestňovacou činnosťou. V nadväznosti na predmety zamerané na ekonomiku, bankový a finančný sektor, prevádzku a riadenie pošty a informačno-komunikačné technológie, hľadajú možnosti ich efektívneho riadenia a navrhujú adekvátne riešenia moderných postupov a marketingovej podpory v technických a ekonomických oblastiach. Nachádzajú uplatnenie ako stredný manažment v sieťových podnikoch, v expresných a kuriérskych službách, bankovom a finančnom sektore ako i v ostatných podnikoch služieb. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia, v rámci študijného programu Poštové inžinierstvo.

 


 

Informácie o tútoroch pre 1. stupeň Bc. štúdia v akademickom roku 2016/2017

1. ročník Bc. štúdia: Ing. Miriam Garbárová, PhD. 
Email: miriam.garbarova@fpedas.uniza.sk
Kancelária BF 410

2. ročník Bc. štúdia: Ing. Petra Hollá Bachanová, PhD. 
Email: petra.bachanova@fpedas.uniza.sk
Kancelária BF 412

3. ročník Bc. štúdia: Ing. Jana Beňušová
Email: jana.benusova@fpedas.uniza.sk
Kancelária BF 410